Avløp

Ledningsnett, pumper, renseanlegg, septiktømming, dette sinnrike og kompliserte systemet med så mange funksjoner og formål en viktig del av hverdagen vår, hele tiden. Likevel er dette ting de færreste av oss tenker noe særlig på. Alle har et forhold til avløpssystemet utover at vi bruker det daglig. Alle er pålagt å være kunde, alle må betale de pålagte gebyrene, og alle er pålagt å være tilkoblet eller ha tømming av septiktank.

GIVAS står for innsamling og rensing av avløpsvann i eierkommunene. Avløpsvannet må behandles og renses slik at omgivelsene ikke påvirkes negativt ved at for eksempel kloakk kommer tilbake til vannforekomstene. Det forurensede avløpsvannet (spillvannet) må samles opp og transporteres via rørledninger fram til renseanlegget, og det er viktig at dette skjer trygt uten lekkasjer av betydning.

GIVAS har 13 renseanlegg fordelt på de fire eierkommunene. I tillegg har vi mange kilometer med ledningsnett og 123 pumpestasjoner for transport av avløpsvann og overvann fra abonnentene til renseanleggene.