Aktuelt

PRESSEMELDING VEDRØRENDE SØR-ODAL OG GIVAS

Fra 1.1.2024 blir Sør-Odal kommune medeier i GIVAS IKS.

GIVAS eier og drifter i dag alle offentlige vann- og avløpsanlegg i Kongsvinger, Grue, Nord-Odal og Eidskog, og fra 1.1.2024 vil også Sør-Odal bli en del av dette samarbeidet.

Vann og avløp er samfunnskritisk infrastruktur

Det er de siste årene blitt stort fokus på det store tekniske etterslepet i vann- og avløpsnettet. Dette, kombinert med endret klima og mer ekstremvær, setter infrastrukturen under press i hele landet. Kommunene har også fått skjerpede myndighetskrav som vil kreve store oppgraderinger av dagens anlegg. For å løse disse utfordringene på en effektiv og god måte er samarbeid på tvers av kommunegrensene mer aktuelt enn noen gang. Vann- og avløpsanlegg er dyre anlegg både å bygge og drifte, så dersom flere kommuner går sammen om fellesanlegg vil det som oftest gi en stordriftsfordel.

  • Vi er svært glade for at Sør-Odal blir en del av GIVAS, kan Hanne Rolsdorph, daglig leder i GIVAS fortelle. Dagens eiere har en målsetning om å videreutvikle GIVAS til et felles infrastrukturselskap i regionen, og med Sør-Odal på laget har vi kommet langt på vei. Formålet er å samle fagkompetansen i et større miljø og skape mer robuste løsninger i forbindelse med vakt og beredskap. I tillegg kan vi se infrastrukturen på tvers av kommunegrenser. Vi har jo fartet mye gjennom Sør-Odal på vei mellom Kongsvinger og Nord-Odal, så vi ser fram til å få kommunen med på laget!

Årsaken til at Sør-Odal blir med i GIVAS er tilsvarende utfordringer som beskrevet over; beredskap, sikker vannforsyning og inntreden i et større fagmiljø. I tillegg har Sør-Odal behov for større investeringer ved dagens anlegg. Renseanlegget har fått nye rensekrav som må nås innen 2026, og vannverkets dammer trenger vesentlige oppgraderinger dersom vannverket skal driftes videre. I tillegg er kapasiteten ved vannverket begrenset i tørkeperioder. Det nye vannbehandlingsanlegget på Granli, som forsyner innbyggerne i Kongsvinger og Grue, er bygd med nok kapasitet til også å forsyne Sør-Odal.

  • Vi har hatt en lang og god prosess i Sør-Odal for å sikre på at vi tar den rette beslutningen, kan Ann Helen Stangnes, kommunalsjef Samfunnsutvikling i Sør-Odal kommune fortelle. Vedtaket om eierskap var enstemmig i kommunestyret, og alle ser viktigheten av å sikre innbyggerne rent og godt drikkevann. Kommunen har tidligere investert midler i Granli Vannverk, og målet er at innbyggerne i Sør-Odal på sikt skal få vann levert fra Granli.

Gebyr etter selvkost-prinsippet

Alle kommuner er underlagt selvkostregelverket, og det betyr at aktiviteter, tiltak og investering skal bekostes av den aktuelle kommunen. Selv om GIVAS er et interkommunalt selskap må derfor hver enkelt eierkommune vedta gebyrer som gjelder for sin kommune.

  • Sør-Odal står ovenfor store investeringer, så vi må forvente å betale mer for vann og avløp i årene som kommer. Eierskap i GIVAS er ikke begrunnet i lavere gebyrer, men vi er sikre på at totalkostnaden blir lavere ved samarbeid enn dersom vi skulle gjort dette alene, kan Ann Helen Stangnes i Sør-Odal kommune fortelle.

Hva innebærer det for de ansatte?

Ansatte i Sør-Odal som i dag jobber med vann og avløp blir overført til selskapet fra 1.1.24. Formelt sett blir det foretatt en virksomhetsoverdragelse, som betyr at de ansattes rettigheter og plikter blir overført til GIVAS. Totalt er det 10 årsverk som overføres.

Hva betyr det for innbyggerne?

Innbyggerne i Sør-Odal vil i utgangspunktet ikke merke så mye til overgangen, annet enn at vann- og avløpsgebyret fra 2024 vil faktureres fra GIVAS. Kundehenvendelser skal også rettes til GIVAS.

8/11-2023
Hanne Rolsdorph, GIVAS og Ann Helen Stangnes, Sør-Odal kommune