Påslipp

Ingen kan sette i verk påslipp fra virksomhet uten at dette er lovlig i henhold til forurensningsloven og tilhørende forskrifter, herunder i overensstemmelse med eventuelle vilkår gitt i Forurensningsforskriften §15A-4 Påslipp til offentlig avløpsnett

Forurensende virksomheter er pålagt å begrense forurensning og har ansvar for sitt eget utslipp.

Virksomheter med unormalt avløpsvann og/eller volum over 100 m3/døgn søke om påslipp til GIVAS på eget skjema

K.020 Søknad om påslipp

Skjemaet fylles ut og sendes til post@givas.no  eller til GIVAS, Otervegen 9, 2211 Kongsvinger