Faktura og betaling

Kommunale vann- og avløpstjenester er underlagt et sett med lover og regler. Det betyr blant annet at gebyrbetalingen fra abonnentene skal ikke overstige kommunens nødvendige kostnader til vann- og avløp (selvkost).
Det er kommunen som vedtar gebyrene som gjelder for den enkelte kommune.

I dag leses vannmåleren en gang per år (ved årsskifte). Faktisk forbruk blir fakturert og danner grunnlag for forskuddsbetaling for neste år. Dersom du vet at du kommer til å bruke mer eller mindre vann i kommende år kan du kontakte oss for å endre forskuddsbetalingen.

Kommunestyret i Kongsvinger vedtok 6. desember 2022 at kommunale eiendomsgebyrer skulle faktureres hver måned. Eiendomsgebyrene består av feiing/tilsyn, renovasjon, eiendomsskatt, tomtefesteavgift og vann og avløp. For å gjøre omleggingen effektiv, enkel og oversiktlig vil nå eiendomsgebyr faktureres automatisk på følgende måte:

  • Årlig forbruk (faktura) over 3 001 kr faktureres hver måned
  • Årlig forbruk (faktura) mellom 1 001 kr til 3 000 kr faktureres som i dag, kvartalsvis
  • Årlig forbruk (faktura) under 1 001 kr faktureres en gang i året
  • Alle septikabonnenter faktureres som i dag, kvartalsvis

Endringene over vil utføres automatisk og gjelde fra 01.07.2023.

Nedenfor finner du mer informasjon om faktura og betaling samt hvordan du endrer dine betalingsterminer.